ثبت مشاور
+
نظر نوربخش در رابطه با پشتوانه سازی کشتی فرنگی
کشتی فرنگی

نظر نوربخش در رابطه با پشتوانه سازی کشتی فرنگی

کشتی سرا : ناصر نوربخش گفت: خوشبختانه در مسابقات قهرمان آسیا تیم ملی با حضور نفرات جدید توانست با هفت مدال مقتدرانه قهرمان آسیا شود و با وجود آنکه سطح کشتی فرنگی مان فراتر از آسیا بوده، ولی به دست آوردن این تعداد مدال در آسیا با حضور کشتی گیران ازجمله کشورهای
بالا